dB(A)

Dylan Nổi bật trong Sê-ri 5X5 của EZ và DLX Creative

Giám đốc Sáng tạo của dB(A), Dylan Brady, được chọn làm diễn giả khai mạc cho chuỗi phỏng vấn EZ DLX 5X5 – dài năm phút, năm chủ đề, định dạng năm câu hỏi tập trung vào “CON NGƯỜI” chia sẻ thông tin chi tiết về cách các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau quản lý các bên liên quan.

Năm chủ đề cụ thể là:

  1. Rủi ro & Trách nhiệm giải trình
  2. Đối tác & Quản lý
  3. Giao tiếp & Trao quyền
  4. Thời gian & Tính thực tế
  5. Kết nối & Kinh doanh.

Nhấn vào đây để xem video.

Share: