dB(A)

Dylan tham gia Town Hall #66 ‘Công bằng xã hội’ trên Design Exec Club Podcast

Được tổ chức bởi Người sáng lập Câu lạc bộ Design Exec Mark Bergin.

Dylan tham gia hội thảo với:
Celso Borges – Trưởng phòng Kinh nghiệm Thiết kế Tigerspike
David Montgomery – Người sáng lập & Giám đốc tại Scaffad
Mike Biggs – Giám đốc Đổi mới & Thiết kế tại Telstra Purple
Richard Henderson – Người sáng lập & Giám đốc điều hành tại R-Co Brand
Betsy Sweat – Trưởng bộ phận Châu Á Thái Bình Dương tại RH

“Đó là vấn đề của việc trình bày rõ ràng quy trình hướng tới sự công bằng, không chỉ mang lại trạng thái kết thúc.” – Dylan Brady

“Khi chúng tôi thiết kế cho mọi người, thiết kế sẽ trở nên tốt hơn.” – Celso Borge

Town Hall #66

Share: