dB(A)

Tạp chí Tương tác của GTAV Xuất bản Thành phố Rhizomic

“Chức năng chính của thành phố là chuyển đổi sức mạnh thành hình thức, năng lượng thành văn hóa, vật chất chết thành biểu tượng sống của nghệ thuật và tái tạo sinh học thành sáng tạo xã hội.”
— Lewis Mumford, Thành phố trong lịch sử, 1961, tr.571

Thành phố là biểu hiện đỉnh cao của tổ chức văn hóa con người – hiện thân của sự tranh giành năng lượng của chúng ta. Tất cả năng lượng, tất cả các con đường, tất cả các tòa nhà và ánh sáng, tất cả hàng triệu tấn thứ này và hàng tỷ tấn thứ kia, tất cả các đoàn tàu và nhà máy điện, tất cả các ngôi nhà và văn phòng – tất cả chúng đều là phương tiện, một cách thức và con đường để phát triển con người của chúng ta.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

Document Manager – GTAV – Geography Teachers’ Association of Victoria Inc.

Share: